3 اسفند, 1400

گزارش تصویری از تعمیرات اساسی یکی از خطوط تولید شرکت سیمان هرمزگان

گزارش تصویری از تعمیرات اساسی یکی از خطوط تولید شرکت سیمان هرمزگان منتشر شد.

تعمیرات اساسی

تعمیرات اساسی

 تعمیرات اساسی

 تعمیرات اساسی

 تعمیرات اساسی

 تعمیرات اساسی

 تعمیرات اساسی

 تعمیرات اساسی

 تعمیرات اساسی

 تعمیرات اساسی

 تعمیرات اساسی

 تعمیرات اساسی

 تعمیرات اساسی

 

تعمیرات اساسی

تعمیرات اساسی

تعمیرات اساسی

تعمیرات اساسی

تعمیرات اساسی

تعمیرات اساسی

تعمیرات اساسی

, , , ,
تغییر زبان