برگزاري مراسم توديع و معارفه مديرعامل جديد و اسبق سيمان هرمزگان

25 مهر, 1396

برگزاري مراسم توديع و معارفه مديرعامل جديد و اسبق سيمان هرمزگان

مراسم توديع و معارفه مدير عامل جديد و سابق جناب آقاي مهندس باشتي و جناب آقاي مهندس رحمان زاده در دفتر مركزي با حضور جناب آقاي دكتر عسگري مدير عامل هولدينگ اميد و اعضاي هيئت مديره برگزار گرديد.در اين جلسه از زحمات بي بديل جناب آقاي رحمان زاده تقدير و تشكر به عمل آمد .روابط عمومي به نمايندگي از پرسنل شركت سيمان هرمزگان ضمن عرض خوش آمد گويي به مدير عامل جديد جناب آقاي مهندس باشتي براي ايشان سربلندي و توفيق آرزو مند است.و همچنين از زحمات جناب آقاي رحمان زاده در طول مدت خدمتشان در خانواده بزرگ سيمان هرمزگان تشكر و براي ايشان در تمامي مراحل زندگي دوام خدمت آرزو مند است

, , ,
تغییر زبان