4 اسفند, 1397

بررسی خواص هيدروليكی سيمان پرتلند با افزودنی خاكستر بادی

در این بخش، مقاله آقای حسن زارعی سرپرست آسیاب های سیمان شرکت سیمان هرمزگان را با عنوان بررسی خواص هيدروليكی سيمان پرتلند با افزودنی خاكستر بادی مشاهده خواهیم کرد.

عنوان مقاله:

بررسی خواص هيدروليكی سيمان پرتلند با افزودنی خاكستر بادی

چکیده مقاله:

سيمان به‌عنوان يكی از مصالح ساختمانی، اهميت زيادی در توسعه كشورها داشته، هزينه بالای توليد و آلايندگی ناشی از آن باعث شده كه بيشتر كشورهای توليد كننده، به‌فكر كم كردن هزينه توليد و كاهش آلايندگی آن باشند. يكی از اين راه‌حل‌ها استفاده از افزودنی ها در سيمان می باشد. در اين پروژه از خاكستر بادی به‌عنوان افزودنی به سيمان استفاده شده و خواص هيدروليكی آن مورد بررسی قرار گرفته است. در اين تحقيق از نمونه‌های مخلوط سيمان پرتلند با خاكستر بادی با درصدهاي متفاوت ( 3، 10 ،15،20،25 ،30و35 ) از خاكستر بادی و يك نمونه سيمان شاهد استفاده شده است. بعد از نمونه‌سازی، الك آنها اندازه‌گيری شدند، همچنين نرمی بلين نمونه شاهد، قبل و بعد از آسياب كردن مورد ارزيابی قرار گرفت. در مرحله بعد درصد آب مصرفی، گيرش ابتدايی و نهايی نمونه‌ها به‌دست آمد و نتايج نشان داد، كه ميزان آب مصرفي و مقدار گيرش ابتدايی و نهايی نمونه‌ها با افزايش درصد خاكستر بادی افزايش يافته است. در مرحله آخر بعد از ساختن قالب‌هاي سيمانی در مدت معين (2،3 ،7 و28روزه) مقاومت خمشی و فشاری نمونه‌ها اندازه‌گيري شدند. نتايج به دست آمده بيانگر كاهش مقامت تمام نمونه‌ها نسبت به نمونه شاهد بود و نمونه 15درصد خاكستر بادی بالاترين مقاومت فشاری را نسبت به نمونه شاهد نشان داد. با توجه به نتايج بدست آمده، مطلوب‌ترين مقدار افزودنی خاكستربادی به سيمان 15 درصد می باشد.

انتشار در نشریه:

ماهنامه علمی، فنی و اقتصادی سیمان به صورت مشترک با مهندس کوروش بیژنی – اردیبهشت 1390

اقدامات پژوهشی دیگر:

1-ترجمه مقاله پتانسیل بازدارندگی تکنولوژی sncr در کاهش انتشار  nox در کوره های کلساینر دار

2-ترجمه، تهیه و تدوین راهنمای آسیاب سیمان 3 سیمان هرمزگان

3- ترجمه راهنمای مشعل شرکت Holcim

4- ترجمه دستورالعمل گرم کردن کوره

جهت دریافت متن کامل مقاله، اینجا کلیک کنید.

, , ,
تغییر زبان