سیمان پرتلند تیپ I

سيمان پرتلند تيپ I-۴۲۵
سيمان تيپ I براي مصارف عمومي در جايي كه مشخصات ويژه اي براي سيمان يا بتن در نظر نباشد، به كار برده مي شود. به عنوان مثال نفوذ سولفات از خاك يا آب و يا آنجا كه گرماي هيدراسيون در اثر گيرش بتن مسأله ساز مي شود. اين تيپ سيمان عمدتاً در ساخت پياده روها و گذرگاهها، تهيه بتن مسلح، كارهاي ساختماني، پل سازي، راه آهن، تانك و مخازن آب، فاضلابها، كانال كشيها و واحدهاي ساختماني، به كار مي رود. مشخصات شيميايي و فيزيكي اين سيمان به شرح زير است:
تركيب شيميايي
(%) (%)
MIN MAX MIN MAX
Silicon Dioxide SiO۲ ۲۰.۰۰ ۲۲.۰۰ Insoluble Residue I.R. ۰.۱۰ ۰.۷۰
 Aluminium Oxide  Al۲O۳ ۴.۶۰ ۵.۴۰ Free Lime Free CaO ۰.۷۰ ۱.۴۰
Ferric Oxide   Fe۲O۳ ۳.۵۰ ۴.۰۰ Lime Saturation Factor LSF ۰.۹۲ ۰.۹۷
Calcium Oxide CaO ۶۳.۰۰ ۶۵.۰۰ Silica Module SiM ۲.۴۰ ۲.۶۰
 Magnesium Oxide MgO ۱.۵۰ ۲.۵۰ Alomina Module AlM ۱.۲۰ ۱.۵۰
Sulphur Trioxide   SO۳ ۱.۵۰ ۲.۵۰ Tricalcium Silicate C۳S ۵۰.۰۰ ۶۰.۰۰
 Potassium Oxide K۲O ۰.۵۰ ۰.۷۰ Dicalcium Silicate C۲S ۱۵.۰۰ ۲۵.۰۰
Sodium Oxide Na۲O ۰.۳۰ ۰.۵۰ Tricalcium Aluminate C۳A ۵.۰۰ ۹.۰۰
 Loss on Ignition L.O.I ۰.۶۰ ۰.۱۰۰ Tetracalcium Alumino Ferrite C۴AF ۱۰.۰۰ ۱۲.۰۰

 

مشخصات فیزیکی
MIN MAX
Fineness Blaine test (cm۲/g) ۳۰۰۰ ۳۳۰۰
Expansion Autoclave (%) ۰.۰۵ ۰.۱۶
Setting time:

 

Initial (minute) ۱۲۰ ۱۶۰
Final (minute) ۱۷۰ ۳۱۰
Compressive Strenght: After ۲ days (kg/cm۲) ۲۰۰ ۲۵۰
After ۳ days (kg/cm۲) ۲۵۰ ۳۰۰
After ۷ days (kg/cm۲) ۳۰۰ ۳۵۰
After ۲۸ days (kg/cm۲) ۴۲۵ ۵۰۰
LSF=۱۰۰×CaO/[(۲.۸×SiO۲)+(۱.۱۸×Al۲O۳)+(۰.۶۵×Fe۲O۳)]
C۳S=(۴.۰۷۱×CaO)-(۷.۶×SiO۲)-(۶.۷۱۸×Al۲O۳)-(۱.۴۳×Fe۲O۳)-(۲.۸۵۲×SO۳)
C۲S=(۲.۸۶۷×SiO۲)-(۰.۷۵۴×C۳S)
C۳A=(۲.۶۵×Al۲O۳)-(۱.۶۹۲×Fe۲O۳)
C۴AF=(۳.۰۴۳×Fe۲O۳

 

تغییر زبان