22 مرداد, 1398

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت سیمان هرمزگان منتشر شد

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت سیمان هرمزگان ، به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام) مورخ 07‏/05‏/1398 و مجوز شماره 523850‏/984‏-032 مورخ  18‏/04‏/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار، منتشر شد.

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت سیمان هرمزگان ( سهامی عام)

ثبت شده به شماره 46412  با شناسه ملی 10800074158

 به اطلاع می رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام) مورخ 07‏/05‏/1398 و مجوز شماره 523850‏/984‏-032 مورخ 18‏/04‏/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید سرمایه شرکت سیمان هرمزگان از طریق صدور سهام جدید از مبلغ  542،000،000،000 ریال به مبلغ 1،084،000،000،000 ریال، منقسم به 1،084،000،000 سهم 1،000 ریالی به شرح زیر افزایش یابد:

1‏-سرمایه فعلی شرکت: 542،000،000،000 ریال

2‏-مبلغ افزایش سرمایه: 542،000،000،000 ریال

3‏-مبلغ سرمایه پس از افزایش: 1،084،000،000،000 ریال

4‏- ارزش اسمی هرسهم: 1،000 ریال

5‏- تعدادسهام عرضه شده: 542،000،000 سهم

6‏- نوع سهم: عادی با نام

7‏- محل افزایش سرمایه: افزایش سرمایه شرکت سیمان هرمزگان از محل و به تفکیک زیر انجام خواهد شد:

  •   542،000،000،000  ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

8‏- موضوع افزایش سرمایه:

تکمیل طرح افزایش ظرفیت تولید کلینکر و جبران مخارج سرمایه ای طرح احداث آب شیرین کن

9‏-  به هر صاحب سهم، در ازای هر 100 سهم متعلقه در تاریخ 07‏/05‏/1398 تعداد 100 حق تقدم خریدسهم جدید تعلق می گیرد. بدیهی است تعداد دقیق سهام و حق تقدم های متعلقه هرسهم در گواهینامۀ حق تقدم محاسبه و به سهامداران اعلام خواهد شد.

10‏- سهامدارانی که ظرف مدت هفت روز ازتاریخ انتشار آگهی به علت تغییر آدرس و یا به هر دلیل، گواهینامۀ حق تقدم خود را دریافت ننمایند، می توانند جهت دریافت گواهینامۀ مربوطه به آدرس مندرج در بند 12 این آگهی مراجعه نمایند.

11‏- مهلت استفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید، 60 روز از تاریخ انتشار این آگهی می باشد.

12‏- سهامداران محترمی تمایل به استفاده از حق تقدم خود دارند،حسب مورد باید براساس موارد بیان شدۀ زیر اقدام نمایند:

-سهامدارانی که به موجب گواهی حق تقدم خرید سهام جدید، فاقدمطالبات بوده و یا مطالبات آنان، بهای سهام جدید را تأمین نمی کند،می بایست ظرف مهلت مقرر بهای سهام یا ما به التفاوت آن را از طریق شناسه پرداخت که شامل کد ملی برای اشخاص حقیقی وشناسۀ ملی برای اشخاص حقوقی می باشد، به حساب شماره 191301410810 این شرکت نزد بانک سپه شعبه داودیه واریز و رسید بانکی مربوطه را انضمام گواهینامۀحق تقدم خرید سهام جدید، ظرف مهلت استفاده از حق تقدم، با پست سفارشی به نشانی : تهران، بلوار میرداماد، خیابان سنجابی(بهروز سابق) بالاتراز میدان مینا پلاک 37 واحد 1-کدپستی 1911773185 ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس تهران، بلوار میرداماد، خیابان سنجابی(بهروز سابق) بالاتراز میدان مینا پلاک 37 واحد1 تحویل و رسید دریافت نمایند.

‏- سهامدارانی که به موجب گواهینامۀ حق تقدم خرید سهام جدید، دارای مطالبات به میزان بهای سهام جدید می باشند، می بایست ظرف مهلت مقرر ضمن تکمیل گواهی حق تقدم، مبنی بر اعلام موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه، مراتب را با پست سفارشی به نشانی: تهران، بلوار میرداماد،خیابان سنجابی(بهروز سابق)، بالاتر ازمیدان مینا پلاک 37 واحد1 ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس تهران، بلوار میرداماد، خیابان سنجابی(بهروز سابق) بالاتراز میدان مینا پلاک 37 واحد1 – کدپستی 1911773185 تحویل و رسید دریافت نمایند

تذکر: عدم ارسال مستندات یادشده یا عدم واریز بهای اسمی، به منزلۀ عدم استفاده از حق تقدم می باشد.

13‏- در صورت عدم تمایل به مشارکت در افزایش سرمایه شرکت سیمان هرمزگان ، سهامداران می توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی نسبت به واگذاری حق تقدم خود از طریق بورس اوراق بهادار تهران اقدام نمایند، با توجه به قابلیت معاملۀ مکرر، حق تقدم خرید سهام شرکت، خریداران نهایی می بایست قبل از پایان مهلت پذیره نویسی نسبت به واریز بهای سهام جدید و ارسال مستندات به شرح بند 12 اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی، سهام جدید به آنها تعلق نخواهد گرفت.

14‏- حق تقدم سهامدارانی که درمهلت مقرر از حق تقدم خود استفاده ننموده اند و همچنین پاره سهم های ایجاد شده، توسط شرکت از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه ها و کارمزد متعلقه به حساب بسانکاری سهامداران منظور خواهد شد.

نکات مهم:

  • مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات آگهی پذیره نویسی بر عهدۀ ناشر است.
  • ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش پایان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارات وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور،تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائۀ اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضۀ اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن ها باشد، متضرر گردیده اند.
  • ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار، و شفافیت اطللاعاتی بوده و به منزلۀتأیید مزایا، تضمین سود آوری و یا توصیه و سفارشی درمورد شرکت ها یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.
  • با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانۀ شرکت، این افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
  • سایر افرادی که تمایل به خرید حق تقدم عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران را دارند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیت شرکت می توانند به سایت اینترنتی شرکت به آدرس hormozgancement.com مراجعه و یا با شمارۀ تلفن 22904985‏-021 تماس حاصل نمایند.
  • گزارش توجیهی هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه شرکت سیمان هرمزگان ، گزارش بازرس قانونی دراین خصوص و همچنین بیانیۀ ثبت سهام جدید در سایت اینترنتی شرکت به آدرس hormozgancement.com و سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران به آدرس codal. ir در دسترس می باشد.

هیئت مدیره

شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام)

, ,
تغییر زبان