سیمان هرمزگان
 
ENGLISH|Login
خانه هرمزگان
آگهي فراخوان شناسايي تأمين كنندگان سيستم اعلام و اطفا حريق موضوع:
شركت سيمان هرمزگان در نظر دارد نسبت به خريد و نصب سيستم اعلام و اطفاء حريق كارخانه خود واقع در شهرستان بندر خمير استان هرمزگان اقدام نمايد. لذا از تمامي شركت هايي كه توانايي و تجربه در اين موارد را دارند دعوت ميشود از تاريخ درج آگهي بمدت ده روز نسبت به ارائه مدارك و مستندات ذيل به امور بازرگاني اين شركت واقع در تهران، بلوار ميرداماد، ميدان مادر، خيابان بهروز، بالاتر از ميدان مينا، ساختمان 37 طبقه سوم تحويل نمايند.
1- تصوير رونوشت برابر اصل آگهي آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي كشور،اساسنامه ،تاييد هاي ثبت شركت و آخرين صاحبان امضاء ،شناسه ملي و كد اقتصادي
2- تصوير مداركي دال بر انجام، اجرا يا مديريت كار مشابه( سوابق كاري و قراردادهاي منعقده قبلي طي سه سال گذشته به همراه رضايتنامه كارفرما)
3- داشتن توانايي فني و تامين نيروي انساني
4- داشتن توانايي مالي و ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در مناقصه و حسن انجام كار با مبلغ متناسب با قرارداد
5- ارائه صورت مالي حسابرسي شده، برگ تشخيص و قطعي ماليات عملكرد براي سه سال اخير
توضيح اينكه كارفرما پس از ارزيابي شركت كنندگان در فراخوان، اسناد مناقصه را در اختيار شركت هاي داراي صلاحيت قرار خواهد داد.
درصورت نياز به بازديد از محل ميتوانيد ضمن ارائه معرفي نامه كتبي، با آقاي ملكي رئيس واحدHSE با شماره تماس 4- 07633222302 هماهنگي فرمائيد.

شركت سيمان هرمزگان(سهامي عام)
1396/08/09 آخرین مهلت:

 :واحد بازرگانی و فروش
 
Powered by DorsaPortal