سیمان هرمزگان
 
ENGLISH|Login
خانه هرمزگان
آگهي مجدد فراخوان شناسايي انتخاب پيمانكار نصب دوربين و ارتينگ موضوع:
شركت سيمان هرمزگان در نظر دارد در راستاي برون سپاري انجام عمليات ذيل را براي كارخانه خود واقع در شهرستان بندر خمير استان هرمزگان به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.
1- بهينه سازي محل استقرار دوربين هاي موجود
2- سرويس و نگهداري دوربين ها
3- اجراي سيستم ارتينگ
4- نصب دوربين هاي جديد موجود در كارخانه
لذا از تمامي شركت هايي كه توانايي و تجربه در اين موارد را دارند دعوت ميشود از تاريخ درج آگهي بمدت ده روز نسبت به ارائه مدارك و مستندات ذيل به امور بازرگاني اين شركت واقع در تهران، بلوار ميرداماد، ميدان مادر، خيابان بهروز، بالاتر از ميدان مينا، ساختمان 37 طبقه سوم تحويل نمايند.
1- تصوير رونوشت برابر اصل آگهي آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي كشور،اساسنامه ،تاييد هاي ثبت شركت و آخرين صاحبان امضاء ،شناسه ملي و كد اقتصادي
2- تصوير مداركي دال بر انجام، اجرا يا مديريت كار مشابه( سوابق كاري و قراردادهاي منعقده قبلي طي سه سال گذشته به همراه رضايتنامه كارفرما)
3- داشتن توانايي فني و تامين نيروي انساني
4- داشتن توانايي مالي و ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در مناقصه و حسن انجام كار با مبلغ متناسب با قرارداد
5- ارائه صورت مالي حسابرسي شده، برگ تشخيص و قطعي ماليات عملكرد براي سه سال اخير

توضيح اينكه كارفرما پس از ارزيابي شركت كنندگان در فراخوان، اسناد مناقصه را در اختيار پيمانكاران داراي صلاحيت قرار خواهد داد.
درصورت نياز به بازديد از محل ميتوانيد ضمن ارائه معرفي نامه كتبي، با آقاي حيدري (واحد IT) با شماره تماس 4- 07633222302 هماهنگي فرمائيد.
 
شركت سيمان هرمزگان(سهامي عام)
1396/08/09 آخرین مهلت:

 :واحد بازرگانی و فروش
 
Powered by DorsaPortal