سیمان هرمزگان
 
ENGLISH|Login
خانه هرمزگان
آگهي مجدد فراخوان شناسايي انتخاب پيمانكار مديريت بهره برداري و راهبردي آب شيرين كن موضوع:
شركت سيمان هرمزگان در نظر دارد در راستاي برون سپاري انجام عمليات مديريت بهره برداري و راهبردي آب شيرين كن خود به ظرفيت روزانه 6000 متر مكعب) به روش( RO واقع در دو راهي گچين، 20 كيلومتري شهرستان بندر خمير استان هرمزگان را به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از تمامي شركت هايي كه توانايي و تجربه در اين موارد را دارند دعوت ميشود از تاريخ درج آگهي بمدت ده روز نسبت به ارائه مدارك و مستندات ذيل به امور بازرگاني اين شركت واقع در تهران، بلوار ميرداماد، ميدان مادر، خيابان بهروز، بالاتر از ميدان مينا، ساختمان 37 طبقه سوم تحويل نمايند.
1- تصوير رونوشت برابر اصل آگهي آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي كشور،اساسنامه ،تاييد هاي ثبت شركت،شناسه ملي و كد اقتصادي
2- تصوير مداركي دال بر انجام، اجرا يا مديريت حداقل يك كار مشابه( سوابق كاري و قراردادهاي منعقده قبلي طي سه سال گذشته به همراه رضايتنامه كارفرما)
3- داشتن توانايي فني و تامين نيروي انساني جهت مديريت طرح
4- داشتن توانايي مالي و ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در مناقصه و حسن انجام كار با مبلغ متناسب با قرارداد
5- داشتن توانايي مالي و نقدينگي بمدت حداقل دوماه از محل منابع خود
6- اولويت با شركت هاي بومي در شرايط برابر ميباشد.
7- ارائه مفاصاحساب از اداره امور مالياتي در تاريخ شركت در مناقصه
توضيح اينكه كارفرما پس از ارزيابي شركت كنندگان در فراخوان، اسناد مناقصه را در اختيار پيمانكاران داراي صلاحيت قرار خواهد داد.
درصورت نياز به بازديد از محل ميتوانيد ضمن ارائه معرفي نامه كتبي، با آقاي مهندس زارع با شماره تماس 09177220819 هماهنگي فرمائيد.
شركت سيمان هرمزگان(سهامي عام)
1396/07/28 آخرین مهلت:

 :واحد بازرگانی و فروش
 
Powered by DorsaPortal