سیمان هرمزگان
 
ENGLISH|Login
خانه هرمزگان
شرح مطلب
مدارك لازم براي شركتهاي عمراني و پروژه ها

· درخواست كتبي
· تصوير شناسنامه و دوطرف كارت ملي متقاضيان حقيقي و صاحبان امضاء در روزنامه رسمي (براي اشخاص حقوقي)
· آگهي تاسيس شركت و آخرين تغييرات آدرس و صاحبان امضاء در روزنامه رسمي (براي اشخاص حقوقي)
· كپي خلاصه پيمان ( صفحاتي كه شامل اطلاعات كارفرما و پيمانكار ، مدت كار، محل كار و ... باشد)
· آدرس كامل و شماره تماس و كدپستي متقاضي
· قرارداد يا معرفي نامه كتبي موسسه حمل و نقل از پايانه بار بندرخمير (ليست موسسات در ادامه ارائه شده)
· فيش واريزي وجه مربوطه به حساب شركت سيمان هرمزگان (در ادامه ارائه شده )

 :واحد بازرگانی و فروش
 
Powered by DorsaPortal