سیمان هرمزگان
 
ENGLISH|Login
خانه هرمزگان
شرح مطلب

                 مدارك لازم براي توليد كنندگان فرآورده هاي بتني
 

·        درخواست كتبي با ذكر مقدار خريد

·         تصوير شناسنامه و دوطرف كارت ملي متقاضيان حقيقي و صاحبان امضاء در روزنامه رسمي (براي اشخاص حقوقي)

·         آگهي تاسيس شركت و آخرين تغييرات آدرس و صاحبان امضاء اشخاص حقوقي

·         تصوير پروانه بهره برداري از مراجع ذيربط (صنعتي يا صنفي)

·         آدرس كامل و شماره تماس و كدپستي متقاضي

·         قرارداد يا معرفي نامه كتبي موسسه حمل و نقل از پايانه بار بندرخمير (ليست موسسات در ادامه ارائه شده)

·    فيش واريزي وجه مربوطه به حساب شركت سيمان هرمزگان (در ادامه ارائه شده )

 

 
 
 

 :واحد بازرگانی و فروش
 
Powered by DorsaPortal