سیمان هرمزگان
 
ENGLISH|Login
خانه هرمزگان
شرح مطلب
 مدارك مورد نياز براي فروشندگان مصالح ساختماني


·         درخواست كتبي با ذكر مقدار خريد
·         تصوير شناسنامه و دوطرف كارت ملي متقاضيان حقيقي و صاحبان امضاء اشخاص حقوقي.
·         آگهي تاسيس شركت و آخرين تغييرات آدرس و صاحبان امضاء در روزنامه رسمي (براي اشخاص حقوقي)
·         تصوير پروانه كسب يا مجوز مصالح فروشي
·         آدرس كامل و شماره تماس و كدپستي متقاضي
·         قرارداد يا معرفي نامه كتبي موسسه حمل و نقل از پايانه بار بندرخمير (ليست موسسات در ادامه ارائه شده)
·         فيش واريزي وجه مربوطه به حساب شركت سيمان هرمزگان (در ادامه ارائه شده )
 

 :واحد بازرگانی و فروش
 
Powered by DorsaPortal