سیمان هرمزگان
 
ENGLISH|Login
خانه هرمزگان
شرح مطلب
  جنگل حرا - بندر خمير
 رويكردهاي زيست محيطي شركت سيمان هرمزگان
سيمان هرمزگان با الهام از اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حفاظت محيط زيست را در قالب يك مسئوليت شرعي و اخلاقي سرلوحه برنامه هاي خويش قرار داده و با اين باور مبادرت به استفاده از خدمات مشاور زيست محيطي مديرعامل و تشكيل جلسات مستمر كميته تخصصي حفاظت محيط زيست در كارخانه با حضور مديريت محترم  عامل و تمامي مديران ذيربط نموده است. بدون ترديد با اجراي برنامه هاي بيست گانه اقدامات اصلاحي زيست محيطي شركت سيمان هرمزگان اميد مي رود اين واحد بزرگ صنعتي مستقر در سواحل خليج فارس ايران بعنوان واحدي برتر و دوستدار محيط زيست جلوه گر شود. بديهي است عامل اساسي در شكل گيري چنين تفكري اعتقاد راسخ مديران و همكاران در مديريت زيست محيطي كارخانه به موازات اهداف صنعتي و هماهنگي با برنامه هاي دست يابي به ظرفيت اسمي و توليد پاك مي باشد.
بدينوسيله برخي از برنامه هاي مورد نظر كه در جلسات كميته حفاظت محيط زيست كارخانه با مديريت مسئولين ارشد و همكاري صميمانه تمامي همكاران اجرا گرديده و يا مراحل تكميلي خويش را طي مي نمايد به شرح ذيل اشاره مي گردد:
 • پياده سازي پروژه هاي جايگزيني الولتور و اصلاح سيستم خنك كنندگي گريت كولر با همكاري سازمان UNIDO
 • تشكيل كميته تخصصي حفاظت محيط زيست كارخانه با حضور مسئولين شركت  و هدايت برنامه ها توسط مشاور زيست محيطي شركت .
 • اجراي ملاحظات مندرج در ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در راستاي تحقق اهداف صنعتي.
 • تلاش در جهت استمرار كسب امتيازات  ISO 14000 ، OHSAS18000  كه عمدتاً مرتبط با اهداف زيست محيطي شركت مي باشد.
 • اجراي پروژه آب شيرين كن با هزينه گزاف با انگيزه حفظ پايداري زيست بوم خشكي منطقه كهورستان كه سالها قبل با انتقال آب چاههاي خريداري شده مصارف مختلف كارخانه  را تامين مي نمايد.
 • اجراي پروژه هاي مشترك تحقيقاتي زيست محيطي با همكاري اداره كل حفاظت محيط زيست استان نظير بررسي وضعيت پايداري مانگروها و حفاظت از گونه نادر خرس سياه در زيستگاه هاي جنوبي كشور.
 • تدوين برنامه جامع مديريت زيست  محيطي كارخانه و معادن مربوطه (EMP,EMS) 
 • اجراي پروژه هاي اصلاحي در عملكرد الكتروفيلترها بگونه اي كه خروجي دودكشها ارقام بسيار پايين تر از استاندارد هاي مصوب سازمان حفاظت محيط زيست را تامين خواهد نمود.
 • اجراي برنامه اصلاح الگوي مصرف  و بهينه سازي مصرف انرژي بمنظور دستيابي به اهداف ايده آل شركت.
 • اجراي پروژه  Online Monitoring و اتصال به شبكه پايش فراگير سازمان حفاظت محيط زيست.
 • تحقق 25% عرصه به فضاي سبز و توسعه سالانه اراضي بلامعارض كارخانه.
 • اجراي پروژه هاي آبياري تحت فشار با انگيزه صرفه جويي در مصرف آب.
 • آسيب شناسي، پيگيري و برنامه ريزي علمي بمنظور اجراي سامانه HSE و تقليل تدريجي عدم انطباق هاي مرتبط با بخش محيط زيست، ايمني و بهداشت كارخانه با استفاده از مشاورين صاحب نظر.
 • اصلاح وضعيت سيستم تصفيه فاضلاب بهداشتي كارخانه و تامين استانداردهاي مصوب و بهره گيري از پساب حاصله در جهت آبياري فضاي سبز كارخانه.
 • تدوين و اجراي برنامه جامع آموزشي زيست محيطي شركت بصورت پنج ساله و با معيار نفر ساعت روز در سطوح مختلف مديران، كارگزان و جوامع محل همجوار با همكاري اداره كل محيط زيست استان.
 • پيگيري و اجراي پروژه تصفيه فاضلاب مجموعه مهمانسرا در شهر بندر خمير بمنظور استفاده از پساب حاصله و صرفه جويي در مصرف آب.


 :واحد بازرگانی و فروش
 
Powered by DorsaPortal