سیمان هرمزگان
 
ENGLISH|Login
خانه هرمزگان
شرح مطلب
سيمان پرتلند پوزولاني
  اين سيمان متشكل است از مخلوط كامل و يكنواخت سيمان پرتلند و پوزولان كه با روش پودركردن همزمان كلينكر سيمان پرتلند، پوزولان و سنگ گچ در يك آسياب و يا سايش جداگانه پوزولان و سنگ گچ و اختلاط آن با سيمان پرتلند و يا تركيبي از دو روش فوق (در ايران معمولاً از روش اول) به دست مي‌آيد. انواع سيمان پرتلند آميخته با پوزولان‌هاي طبيعي به دو گروه زير طبقه‌بندي مي شود.
‌سيمان پرتلند پوزولاني، در اين نوع سيمان ماده پوزولاني حداقل 5 و حداكثر 15 درصد وزني سيمان پرتلند پوزولاني را تشكيل مي‌دهد. اين نوع سيمان براي مصارف عمومي در ساخت ملات يا بتن به‌ كار مي‌رود.‌


تركيب شيميايي

(%)


(%)

MAX

MIN

MAX

MIN

0.08

0.02

Cl

Chloride‌

31.00

28.00

SiO2

‌Silicon Dioxide‌‌

Free CaO

Free Lime

5.40

3.80

Al2O3

Aluminium Oxide

LSF

Lime Saturation Factor

3.50

3.20

Fe2O3

‌Ferric Oxide‌

SiM

Silica Module

59.00

55.00

CaO

Calcium Oxide

AlM

Alomina Module

2.00

1.40

MgO

Magnesium Oxide

C3S

Tricalcium Silicate

2.00

1.10

SO3

Sulphur Trioxide

C2S

Dicalcium Silicate

0.85

0.55

K2O

Potassium Oxide

C3A

Tricalcium Aluminate

0.50

0.30

Na2O

‌Sodium Oxide‌

C4AF

Tetracalcium Alumino Ferrite

1.20

0.70

L.O.I

‌Loss on Ignition
مشخصات فيزيكي

MIN

MAX

Fineness‌

Blaine test

(cm2g)

3000

3600

Expansion

Autoclave

(%)

0.08

0.2

Setting time:

Initial

(minute)

110

210

Final

(minute)

170

360

Compressive Strenght:

After 3 days

(kg/cm2)

160

220

After 7 days

(kg/cm2)

220

310

After 28 days

(kg/cm2)

320

410

 
 
LSF=100×CaO/[(2.8×SiO2)+(1.18×Al2O3)+(0.65×Fe2O3)]
 
C3S=(4.071×CaO)-(7.6×SiO2)-(6.718×Al2O3)-(1.43×Fe2O3)-(2.852×SO3)
C2S=(2.867×SiO2)-(0.754×C3S)
C3A=(2.65×Al2O3)-(1.692×Fe2O3)
C4AF=(3.043×Fe2O3)

 :واحد بازرگانی و فروش
 
Powered by DorsaPortal