سیمان هرمزگان
 
ENGLISH|Login
خانه هرمزگان
شرح مطلب
سيمان پرتلند تيپ II
اين تيپ سيمان زمانيكه احتمال نفوذ آرام سولفات وجود دارد، به كار برده مي شود و آنجا كه غلظت سولفات در آبهاي زيرزميني از حد معمول اندكي بالاتراست، همچون ساختار زهكشي عمل مي كند.
سيمان تيپ II معمولاً در مقايسه با تيپ I گرماي كمتري توليد مي كند. با اين گرماي معتدل هيدراسيون سيمان تيپ II مي تواند در حجم زيادي مورد استفاده قرار گيرد، از قبيل ساخت پايه هاي پلها، مرزبندي ها و سد بندي ها. كيفيت مطلوب اين سيمان به نوعي است كه حتي كاركردن با آن در هواي گرم نيز باعث كاهش دما مي گردد. مشخصات شيميايي و فيزيكي اين سيمان به شرح زير است:

تركيب شيميايي

 

(%)

 

(%)

MIN

MAX

MIN

MAX

 Silicon Dioxide  

SiO2

20.50

22.0

Insoluble Residue

I.R.

0.10

0.70

Aluminium Oxide 

Al2O3

4.60

5.30

Free Lime

Free CaO

0.70

1.40

 Ferric Oxide  

Fe2O3

3.50

4.00

Lime Saturation Factor 

 LSF

92.0

97.0

 Calcium Oxide

CaO

63.00

65.00

Silica Module

 SiM

2.40

2.60

Magnesium Oxide

MgO

1.50

2.50

Alomina Module

AlM

1.20

1.40

Sulphur Trioxide  

SO3

1.50

2.50

Tricalcium Silicate

C3S

50.00

60.00

Potassium Oxide

K2O

0.50

0.70

Dicalcium Silicate

C2S

15.00

25.00

 Sodium Oxide  

Na2O

0.30

0.50

Tricalcium Aluminate

C3A

5.00

8.00

 Loss on Ignition 

L.O.I

1.00

2.50

Tetracalcium Alumino Ferrite

C4AF

10.00

12.00

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


مشخصات فيزيكي

 

MIN

MAX

Fineness 

Blaine test

(cm2/g)

2900

3200

Expansion

Autoclave

(%)

0.05

0.16

Setting time:

Initial

(minute)

120

160

Final

(minute)

170

310

Compressive Strenght:

After 3 days

(kg/cm2)

200

250

After 3 days

(kg/cm2)

270

320

After 3 days

(kg/cm2)

350

420

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LSF=100×CaO/[(2.8×SiO2)+(1.18×Al2O3)+(0.65×Fe2O3)]

C3S=(4.071×CaO)-(7.6×SiO2)-(6.718×Al2O3)-(1.43×Fe2O3)-(2.852×SO3)

C2S=(2.867×SiO2)-(0.754×C3S)

C3A=(2.65×Al2O3)-(1.692×Fe2O3)

C4AF=(3.043×Fe2O3)


 :واحد بازرگانی و فروش
 
Powered by DorsaPortal