سیمان هرمزگان
 
ENGLISH|Login
خانه هرمزگان
شرح مطلب
سيمان پرتلند تيپ I-425
سيمان تيپ I براي مصارف عمومي در جايي كه مشخصات ويژه اي براي سيمان يا بتن در نظر نباشد، به كار برده مي شود. به عنوان مثال نفوذ سولفات از خاك يا آب و يا آنجا كه گرماي هيدراسيون در اثر گيرش بتن مسأله ساز مي شود. اين تيپ سيمان عمدتاً در ساخت پياده روها و گذرگاهها، تهيه بتن مسلح، كارهاي ساختماني، پل سازي، راه آهن، تانك و مخازن آب، فاضلابها، كانال كشيها و واحدهاي ساختماني، به كار مي رود. مشخصات شيميايي و فيزيكي اين سيمان به شرح زير است:
 

تركيب شيميايي

 

(%)

 

(%)

MIN

MAX

MIN

MAX

Silicon Dioxide

SiO2

20.00

22.00

Insoluble Residue

I.R.

0.10

0.70

 Aluminium Oxide 

Al2O3

4.60

5.40

Free Lime

Free CaO

0.70

1.40

Ferric Oxide  

Fe2O3

3.50

4.00

Lime Saturation Factor

LSF

0.92

0.97

Calcium Oxide

CaO

63.00

65.00

Silica Module

SiM

2.40

2.60

 Magnesium Oxide

MgO

1.50

2.50

Alomina Module

AlM

1.20

1.50

Sulphur Trioxide  

SO3

1.50

2.50

Tricalcium Silicate

C3S

50.00

60.00

 Potassium Oxide

K2O

0.50

0.70

Dicalcium Silicate

C2S

15.00

25.00

Sodium Oxide

Na2O

0.30

0.50

Tricalcium Aluminate

C3A

5.00

9.00

 Loss on Ignition

L.O.I

0.60

0.100

Tetracalcium Alumino Ferrite

C4AF

10.00

12.00

 
 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشخصات فيزيكي

 

MIN

MAX

Fineness 

Blaine test

(cm2/g)

3000

3300

Expansion

Autoclave

(%)

0.05

0.16

Setting time:

 

Initial

(minute)

120

160

Final

(minute)

170

310

Compressive Strenght:

After 2 days

(kg/cm2)

200

250

After 3 days

(kg/cm2)

250

300

After 7 days

(kg/cm2)

300

350

After 28 days

(kg/cm2)

425

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
LSF=100×CaO/[(2.8×SiO2)+(1.18×Al2O3)+(0.65×Fe2O3)]
C3S=(4.071×CaO)-(7.6×SiO2)-(6.718×Al2O3)-(1.43×Fe2O3)-(2.852×SO3)
C2S=(2.867×SiO2)-(0.754×C3S)
C3A=(2.65×Al2O3)-(1.692×Fe2O3)
C4AF=(3.043×Fe2O3

 


 :واحد بازرگانی و فروش
 
Powered by DorsaPortal