سیمان هرمزگان
 
ENGLISH|Login
خانه هرمزگان
شرح مطلب

 
 
 
 
‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ اعضای هیئت مدیره
‌‌ مدرک تحصیلی‌‌ ‌
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ سمت ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌
پست الکتریکی
مهدی باشتی
کارشناسی ارشد
 مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
bashti@hormozgancement.com
داریوش بذری
کارشناسی
رئیس هیات مدیره 
bazri@hormozgancement.com
محمد حسین ایران منش
کارشناسی
نائب رئیس هیات مدیره
iranmanesh@hormozgancement.com
حسن اصغرزاده
کارشناسی
عضو موظف هیات مدیره
asgharzadeh@hormozgancement.com
سید محمود افصح حسینی
کارشناسی
عضو موظف  هیات مدیره
afsah@hormozgancement.com


‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌‌ معاونین
مدرک تحصیلی‌‌
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ سمت ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌
پست الکتریکی
سید محمد طباطبایی
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
مدیر کارخانه
tabatabaee@hormozgancement.com
حسن هراتی کارشناسی ارشد مدیریت مالی سرپرست معاونت مالی و اقتصادی harati@hormozgancement.com
سید حسن حسینی کارشناسی ارشد مهندسی صنایعسرپرست معاونت اجرایی hosseini@hormozgancement.com

 :واحد بازرگانی و فروش
 
Powered by DorsaPortal