منشور اخلاقی

با استعانت از خداوند متعال

ما کارکنان شرکت سیمان هرمزگان، به منظور نیل به اهداف شرکت (سهیم بودن در توسعه کشور، افزایش منافع ذینفعان با حفظ حقوق نسل های آینده، حفاظت از محیط زیست و حفظ کرامت انسان ها) پیمان می بندیم مجری اصول منشور اخلاقی به شرح زیر باشیم:

  1. ” همت عالی و تلاش و پشتکار ” ، ” رعایت قوانین و مقررات و هنجارها ” ، ” مشارکت جمعی، کار تیمی و نظرخواهی از ذینفعان ” ، ” انتقادپذیری و خویشتن داری ” ، ” دانایی محوری، شایسته سالاری و آموختن مداوم ” و ” التزام به صداقت و درستکاری” را سرلوحه همه فعالیت های خود قرار می دهیم.
  2. سعی و توان خود را در راستای انجام هر چه بهتر وظایف سازمانی، افزایش بهره وری و تأمین رضایت مشتریان به کار می گیریم.
  3. خود را متعهد به رعایت قوانین، مقررات، ضوابط و هنجارهای جامعه و شرکت می دانیم.
  4. محرم و امین اسرار شرکت و ذینفعان می باشیم.
  5. با آگاهی از مزایای استفاده از خرد جمعی در تصمیم گیری ها و سایر امور از مشاوره افراد ذیصلاح استفاده نموده و از اعمال سلیقه شخصی در کار پرهیز می نماییم.
  6. در مراوده با همکاران و سایر ذینفعان، خوشرو، متین، انتقادپذیر و خویشتن دار می باشیم.
  7. در جهت افزایش آموخته ها و پرورش مهارت های خویش می کوشیم و با تعامل سازنده و تبادل دانش و مهارت با همکاران، محیط خود را به سازمان یادگیرنده تبدیل می نماییم.
  8. در گفتار و رفتار خود، حفظ کرامت انسان ها، صداقت و احترام متقابل را رعایت می نماییم.
  9. از اموال و دارایی های شرکت حفاظت نموده و با کمال دقت و ظرافت از آن ها به نحو بهینه استفاده می نماییم.
  10. اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای، آراستگی محیط کار و الزامات زیست محیطی را با جدیت رعایت می نماییم.