معاونت مالی

امیر مسعود امیر ارجمندی
معاون مالی و اقتصادی
ایمیل
سید مسعود الطافی
مدیر حسابداری، بودجه و گزارشات

کارشناسی ارشد حسابداری

Email
محمد اسماعیل نوحی
مدیر حسابداری مالی

کارشناسی ارشد حسابداری

Email