مدیریت مالی

-
معاون مالی و اقتصادی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

ایمیل
-
مدیر حسابداری، بودجه و گزارشات

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

Email
محمد اسماعیل نوحی
مدیر حسابداری مالی

کارشناسی ارشد حسابداری

Email