معاونت بازرگانی

علی حیدری پور
معاون بازرگانی و توسعه بازار

مهندسی شیمی

ایمیل
امین آشوری زاده خورگو
مدیر بازاریابی و فروش داخلی

کارشناسی اقتصاد بازرگانی

ایمیل
فرشید اسفندیاری
مدیر تامین و تدارکات

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

ایمیل
منصور جباری
مدیر صادرات

کارشناسی ارشد شیمی کاربردی

ایمیل