معاونت بازرگانی و توسعه بازار


علی حیدری پور
معاون بازرگانی و توسعه بازار
ایمیل

امین آشوری زاده خورگو
مدیر بازاریابی و فروش داخلی

کارشناسی اقتصاد بازرگانی

ایمیل
-
مدیر تامین و تدارکات
ایمیل
منصور جباری
مدیر صادرات

کارشناسی ارشد شیمی کاربردی

ایمیل
تغییر زبان