معاونت بازرگانی و توسعه بازار


امیر سجده ای
معاون بازرگانی و توسعه بازار

دکترای مدیریت ساخت

ایمیل

امین آشوری زاده خورگو
مدیر فروش و بازاریابی

کارشناسی اقتصاد بازرگانی

ایمیل
سید مهدی هاشمی
مدیر تامین و تدارکات

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی داخلی

ایمیل
سهیل ادیبی
مدیر صادرات

کارشناسی برق

ایمیل
SWITCH THE LANGUAGE