معاونت اجرایی

طبیب تقی زاده
مدیر اداری و توسعه منابع انسانی

کارشناسی نرم افزار کامپیوتر

ایمیل
یونس محمودی
مدیر انبارها

کارشناسی مدیریت بازرگانی

ایمیل
عبدالمهدی فرزانه
مدیر پشتیبانی

کارشناسی حقوق قضایی