معاونت اجرایی

نورالدین کرمی
معاون اجرایی
ایمیل
مسعود حیدری
مدیر سیستمها و فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

ایمیل
طبیب تقی زاده
مدیر اداری و توسعه منابع انسانی

کارشناسی نرم افزار کامپیوتر

ایمیل
یونس محمودی
مدیر انبارها

کارشناسی مدیریت بازرگانی

ایمیل
عبدالمهدی فرزانه
مدیر پشتیبانی

کارشناسی حقوق قضایی

-
رئیس روابط عمومی و امور بین الملل