معاونت اجرایی


زاید ملایی
معاون اجرایی

کارشناسی برق قدرت

ایمیل

مسعود حیدری
مدیر سیستمها و فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

ایمیل
منصور اکبری
مدیر اداری و توسعه منابع انسانی

کارشناسی حقوق

ایمیل
یونس محمودی
مدیر انبارها

کارشناسی مدیریت بازرگانی

ایمیل
مدیر پشتیبانی و ترابری
حامد مشکینی
سرپرست ریاست روابط عمومی و امور بین الملل

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

تغییر زبان