معاونت اجرایی


منصور اکبری
معاون اجرایی

کارشناسی حقوق

ایمیل

مسعود حیدری
مدیر سیستمها و فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

ایمیل
موسی غدیری
مدیر اداری و توسعه منابع انسانی

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار

ایمیل
یونس محمودی
مدیر انبارها

کارشناسی مدیریت بازرگانی

ایمیل
عبدالمهدی فرزانه
مدیر پشتیبانی

کارشناسی حقوق قضایی

حامد مشکینی
رئیس روابط عمومی و امور بین الملل

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

تغییر زبان