معاونت اجرایی


سید حسن حسینی
معاون اجرایی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

ایمیلاینستاگرام

مسعود حیدری
مدیر سیستمها و فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

ایمیل
زاید ملایی
مدیر پشتیبانی و حمل و نقل

کارشناسی برق قدرت

ایمیل
منصور اکبری
مدیر اداری و توسعه منابع انسانی

کارشناسی حقوق

ایمیل
یونس محمودی
مدیر انبارها

کارشناسی مدیریت بازرگانی

ایمیل
حامد مشکینی
سرپرست ریاست روابط عمومی و امور بین الملل

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

SWITCH THE LANGUAGE