24 مهر, 1400

آگهی مزایده یک باب ملک مسکونی شرکت سیمان هرمزگان واقع در شهر تهران

آگهی مزایده یک باب ملک مسکونی شرکت سیمان هرمزگان واقع در شهر تهران منتشر شد.

شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام) درنظر دارد یک باب ملک مسکونی خود واقع در شهر تهران را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان ذیصلاح دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به نشانی ذیل مراجعه نمایند.

 توضیحات:

1- نشانی دریافت اسناد مزایده:

سایت شرکت به نشانی : www.hormozgancement.com

2- نشانی تحویل اسناد مزایده:

تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شهید سنجابی (بهروز سابق)، بـالاتر از میـدان مینـا پـلاك 37– شرکت سیمان هرمزگان – دفتر معاونـت بازرگانی

3-  مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی: حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه  مورخ 1400/08/03  می باشد.

4- متقاضیان شرکت در مزایده می توانند با هماهنگی قبلی از ملک مورد مزایده بازدید و سپس پیشنهاد قیمت خود را تسلیم نمایند.

شرکت سیمان هرمزگان در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.

شرکت سیمان هرمزگان ( سهامی عام )

 

اسناد مزایده یک باب ملک مسکونی

, , ,
تغییر زبان