8 آبان, 1400

آگهی تجدید مزایده بخشی از آجرهای راکد شرکت سیمان هرمزگان

آگهی تجدید مزایده بخشی از آجرهای راکد شرکت سیمان هرمزگان منتشر شد.

شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام) درنظر دارد بخشی از آجرهای راکد خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . لذا از کلیه متقاضیان ذیصلاح دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به نشانی ذیل مراجعه نمایند.

 توضیحات:

1- نشانی دریافت اسناد مزایده:

سایت شرکت به نشانی : www.hormozgancement.com  

2- نشانی تحویل اسناد مزایده:

الف : تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شهید سنجابی ( بهروز سابق )، بـالاتر از میـدان مینـا پـلاك 37– شرکت سیمان هرمزگان – دفتر معاونـت بازرگانی .

ب- استان هرمزگان، شهرستان بندرخمير، كيلومتر 4 جاده بندرلنگه، كارخانه سيمان هرمزگان، واحد تداركات.

3-  مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی: حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/08/12 می باشد.

4- متقاضیان شرکت در مزایده می توانند با هماهنگی قبلی از اقلام مورد مزایده بازدید و سپس پیشنهاد قیمت خود را تسلیم نمایند.

5- شرکت کنندگان در مزایده می بایست گواهی صلاحیت و یا تأییدیه فعالیت خود را از سازمان محیط زیست به همراه پیشنهاد قیمت خود به شرکت سیمان هرمزگان ارائه نماید.

شرکت سیمان هرمزگان در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.

شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام)

 

اسناد تجدید مزایده آجرهای راکد

, , , ,
تغییر زبان