مدیران حوزه مدیر عامل


سید مهدی پرهیز
مشاور مدیرعامل و مدیر اجرایی پروژه ها

کارشناسی ارشد مهندسی سازه

ایمیل
سید حسن حسینی
بازرس مدیرعامل

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

ایمیل
مجتبی محمدی
مدیر حقوقی

دکترای حقوق بین الملل

ایمیل
امیر رضا کسروی
مدیر حسابرسی و کنترل‌های داخلی
-
مدیر حراست
محمد مهدی هادی گشایش
مدیر برنامه ریزی

کارشناسی معدن

ایمیل
سید محمد طباطبایی
مشاور ارشد فنی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

ایمیل
راحله گنجه
رئیس دفتر مدیرعامل

کارشناسی ارشد جامعه شناسی

ایمیل
تغییر زبان