مدیران حوزه مدیر عامل


سید مهدی پرهیز
بازرس مدیرعامل

کارشناسی ارشد مهندسی سازه

ایمیل
مجتبی محمدی
مدیر حقوقی

دکترای حقوق بین الملل

ایمیل
علی محمدی
مدیر حسابرسی و کنترل‌های داخلی

کارشناسی ارشد حسابداری

ایمیل
میترا فرخ رو
رئیس حوزه مدیرعامل

کارشناسی ارشد پژوهش هنر

SWITCH THE LANGUAGE