مدیران حوزه مدیر عامل

Untitled
مشاور مدیرعامل و مدیر اجرایی پروژه ها
ایمیل
نورالدین کرمی
دستیار ویژه مدیر عامل
ایمیل
محمد امین اسدی جوزانی
مدیر حقوقی
ایمیل
امیر رضا کسروی
مدیر حسابرسی و کنترل‌های داخلی
ایمیل
Untitled
مدیر حراست
ایمیل
محمد مهدی هادی گشایش
مدیر برنامه ریزی
ایمیل
سید محمد طباطبایی
مشاور ارشد فنی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

ایمیل
راحله گنجه
رئیس دفتر مدیرعامل

کارشناسی ارشد جامعه شناسی

ایمیل