مدیران حوزه مدیر عامل


سید مهدی پرهیز
مشاور مدیرعامل و مدیر اجرایی پروژه ها

کارشناسی ارشد مهندسی سازه

ایمیل
سید حسن حسینی
بازرس مدیرعامل

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

ایمیل
مجتبی محمدی
مدیر حقوقی

دکترای حقوق بین الملل

ایمیل
مجید شهرامی
مدیر حسابرسی و کنترل‌های داخلی

دکترای مالی گرایش بانکداری

-
مدیر حراست
محمد مهدی هادی گشایش
مدیر برنامه ریزی

کارشناسی معدن

سید محمد طباطبایی
مشاور ارشد فنی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

 
 
ایمیل
میترا فرخ رو
رئیس دفتر مدیرعامل

کارشناسی ارشد پژوهش هنر

تغییر زبان