مدیران حوزه مدیر عامل


سید مهدی پرهیز
مشاور مدیرعامل و مدیر اجرایی پروژه ها

کارشناسی ارشد مهندسی سازه

ایمیل
سید حسن حسینی
بازرس مدیرعامل

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

 
 
ایمیلاینستاگرام
مجتبی محمدی
مدیر حقوقی

دکترای حقوق بین الملل

ایمیل
علی محمدی
مدیر حسابرسی و کنترل‌های داخلی

کارشناسی ارشد حسابداری

ایمیل
محمد رضا شهابی
مدیر حراست

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

محمد مهدی هادی گشایش
مدیر برنامه ریزی

کارشناسی معدن

میترا فرخ رو
رئیس حوزه مدیرعامل

کارشناسی ارشد پژوهش هنر

تغییر زبان