مدیران حوزه مدیر عامل


سید مهدی پرهیز
مشاور مدیرعامل و مدیر اجرایی پروژه ها

کارشناسی ارشد مهندسی سازه

ایمیل
سید حسن حسینی
بازرس مدیرعامل

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

ایمیل
مجتبی محمدی
مدیر حقوقی

دکترای حقوق بین الملل

ایمیل
مجید شهرامی
مدیر حسابرسی و کنترل‌های داخلی

دکترای مالی گرایش بانکداری

محمد رضا شهابی
مدیر حراست

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

محمد مهدی هادی گشایش
مدیر برنامه ریزی

کارشناسی معدن

میترا فرخ رو
رئیس دفتر مدیرعامل

کارشناسی ارشد پژوهش هنر

تغییر زبان