مدیران حوزه مدیر عامل

-
مشاور مدیرعامل و مدیر اجرایی پروژه ها
ایمیل
-
دستیار ویژه مدیر عامل
ایمیل
محمد امین اسدی جوزانی
مدیر حقوقی

کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی

ایمیل
امیر رضا کسروی
مدیر حسابرسی و کنترل‌های داخلی

کارشناسی ارشد حسابداری

ایمیل
-
مدیر حراست
ایمیل
محمد مهدی هادی گشایش
مدیر برنامه ریزی

دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی

ایمیل
سید محمد طباطبایی
مشاور ارشد فنی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

ایمیل
ناهید افشار
رئیس دفتر مدیرعامل

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

ایمیل