مدیران حوزه مدیر عامل


-
مشاور مدیرعامل و مدیر اجرایی پروژه ها
ایمیل
نورالدین کرمی
دستیار ویژه مدیر عامل
ایمیل
-
مدیر حقوقی
ایمیل
امیر رضا کسروی
مدیر حسابرسی و کنترل‌های داخلی
ایمیل
-
مدیر حراست
ایمیل
محمد مهدی هادی گشایش
مدیر برنامه ریزی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

ایمیل
سید محمد طباطبایی
مشاور ارشد فنی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

ایمیل
راحله گنجه
رئیس دفتر مدیرعامل

کارشناسی ارشد جامعه شناسی

ایمیل
تغییر زبان