مجله سیمان هرمزگان شماره 27

23 مهر, 1399

مجله سیمان هرمزگان شماره 27

مجله سیمان هرمزگان شماره 27

 • سال انتشار:  1399
 • فصل انتشار: تابستان
 • زبان: فارسی
 • تعداد صفحه: 53
 • نوع فایل: PDF
 • حجم فایل:  30 مگابایت

در شماره بیستم و هفتم مجله بخوانید:

 • تحویل 40 هزار تن ســیمان صادراتی در یک محموله بــرای دومیــن بــار در ایران از ســوی
  شرکت سیمان هرمزگان
 • قـدردانی نماینـــده مردم هرمـزگان در مجلس از شرکت سیمان هرمزگان
 • همگام با رزمایش همدلیبا مشــارکت شرکت سیمان هرمزگان
 • توصیههای مهم پیشــگیری از کرونا در مدارس
تغییر زبان