13 آذر, 1397

فعال سازی مکانیکی سرباره سیلیکومنگنز و تاثیر آن بر روی خواص سیمان پرتلند سرباره‌ای

مقاله با عنوان فعال سازی مکانیکی سرباره سیلیکومنگنز و تاثیر آن بر روی خواص سیمان پرتلند سرباره‌ای به قلم آقای سلیم احمدنژاد مدیر کنترل کیفیت و آزمایشگاه شرکت سیمان هرمزگان در این بخش ارائه می شود.

عنوان مقاله:

Mechanical activation of silicomanganese slag and its influence on the properties of Portland slag Cement

فعال سازی مکانیکی سرباره سیلیکومنگنز و تاثیر آن بر روی خواص سیمان پرتلند سرباره‌ای

نویسنده:

مهندس سلیم احمدنژاد، مدیر کنترل کیفیت و آزمایشگاه شرکت سیمان هرمزگان

چکیده مقاله:

Granulated air-cooled silicomanganese slag from ferro-alloy manufacturing plants is mainly disposed as a landfill  waste. On the other hand, it is highly advisable and beneficial to partially replace Portland cement with suitable industrial wastes. The present work investigates the viability of using air-cooled silicomanganese slag as a supplementary cementing material. The silicomanganese slag possesses an acid composition with SiO2, CaO, and Al2O3, as main oxides and a MnO-content of nearly 10% by weight. The lime combinability test by thermogravimetry and the results obtained by FT-IR confirm weak to moderate pozzolanic properties compared to silica fume and natural pozzolans. Experimental results prove the effectiveness of mechanical activation for replacement levels up to 35% with no significant variation in setting times. The blended cements fulfill all the chemical requirements of the standard specification and do not exhibit any volume instability. The compressive strength reduction for replacement levels up to 15% and for 3, 7 and 28 days of curing is limited to only about 10%.

عمده سرباره‌های سیلیکو منگنز خنک شده با هوا، تولید شده از کارخانه‌های فروآلیاژ بدون استفاده رها می‌گردند. از سوی دیگر بسیار شایسته و توصیه شده است که بخشی از سیمان پرتلند با ضایعات صنعتی مناسب جایگزین گردد. در پژوهش حاضر قابلیت استفاده از سرباره سیلیکومنگنز خنک شده با هوا به عنوان مواد سیمانی مکمل مورد بررسی قرار گرفته است. سرباره سیلیکومنگنز یک ترکیب اسیدی است که دارای SiO2، CaO و Al2O3 به عنوان اکسیدهای اصلی و حدود 10 درصد وزنی MnO است. نتایج  آزمون ترکیب پذیری با آهک به روش ترموگراویمتری و نتایج به دست آمده از FT-IR خواص پوزولانی ضعیف تا متوسط را در مقایسه با دوده سیلیسی و پوزولان طبیعی نشان می‌دهد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که افزودن سرباره سیلیکومنگنز تا 35 درصد تاثیرمنفی بر روی پایداری حجمی سیمان نداشته و زمان‌های گیرش سیمان و همچنین مشخصات شیمیایی سیمان را در محدوده استاندارد نگه می‌دارد. افزودن سرباره تا حدود 15 درصد، مقاومت فشاری سیمان در سنین 3، 7 و 28 روز را حداکثر تا حدود 10 درصد بیشتر کاهش نمی‌دهد.

انتشار در نشریه:

 Elsevier Journal of Powder Technology

Allahverdi A., Ahmadnezhad S., Mechanical activation of silicomanganese slag and its influence on the properties of Portland slag cement, Journal of Powder Technology, 251, 41-51, 2014

مقالات دیگر از آقای سلیم احمد نژاد :

  • مواد نسوز منیزیم-زیرکونیم با فازهای آلومینات، ماهنامه سیمان شماره 238
  • آلایندگی آب، مدیریت آب در طول چرخه عمر روان کننده، ماهنامه سیمان شماره 232
  • Allahverdi A., Ahmadnezhad S., Silicomanganese slag as a supplementary cementing material, 4th International Conference of Non-traditional Cement and Concretes (NTCC 2011), Brno, Czech Republic, 27-30 June, 2011
  • بررسی اثر سرباره سیلیکومنگنز کارخانه فروآلیاژ فاریاب به عنوان افزودنی بر خواص مهندسی سیمان پرتلند بخش سوم، ماهنامه سیمان شماره 159
  • بررسی اثر سرباره سیلیکومنگنز کارخانه فروآلیاژ فاریاب به عنوان افزودنی بر خواص مهندسی سیمان پرتلند بخش دوم، ماهنامه سیمان شماره 157
  • بررسی اثر سرباره سیلیکومنگنز کارخانه فروآلیاژ فاریاب به عنوان افزودنی بر خواص مهندسی سیمان پرتلند بخش اول، ماهنامه سیمان شماره 156
  • بررسی کاربرد سرباره های غیرآهنی به عنوان مواد سیمانی مکمل بخش سوم، ماهنامه سیمان شماره 140
  • بررسی کاربرد سرباره های غیرآهنی به عنوان مواد سیمانی مکمل بخش دوم، ماهنامه سیمان شماره 139
  • بررسی کاربرد سرباره های غیرآهنی به عنوان مواد سیمانی مکمل بخش اول، ماهنامه سیمان شماره 138
  • بررسی اثر خوردگی قلیایی ها، ماهنامه فنی مهندسی صنعت سیمان شماره 41

دانلود مقاله:

, , ,
تغییر زبان