مدارک مورد نیاز برای فروشندگان مصالح ساختمانی

مدارک مورد نیاز برای فروشندگان مصالح ساختمانی

  • درخواست کتبی با ذکر مقدار خرید
  • تصویر شناسنامه و دوطرف کارت ملی متقاضیان حقیقی و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی.
  • آگهی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات آدرس و صاحبان امضاء در روزنامه رسمی (برای اشخاص حقوقی)
  • تصویر پروانه کسب یا مجوز مصالح فروشی
  • آدرس کامل و شماره تماس و کدپستی متقاضی
  • قرارداد یا معرفی نامه کتبی موسسه حمل و نقل از پایانه بار بندرخمیر (لیست موسسات در ادامه ارائه شده)
  •  فیش واریزی وجه مربوطه به حساب شرکت سیمان هرمزگان (در ادامه ارائه شده )
تغییر زبان