مدارک لازم برای پروانه های ساختمانی

مدارک لازم برای پروانه های ساختمانی:

  • درخواست کتبی
  • تصویر شناسنامه و دوطرف کارت ملی متقاضیان حقیقی و صاحبان امضاء در روزنامه رسمی (برای اشخاص حقوقی)
  • آگهی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات آدرس و صاحبان امضاء در روزنامه رسمی (برای اشخاص حقوقی)
  • آدرس کامل و شماره تماس و کدپستی متقاضی
  • قرارداد یا معرفی نامه کتبی موسسه حمل و نقل از پایانه بار بندرخمیر (لیست موسسات در ادامه ارائه شده)
  • تصویر پروانه ساختمانی
  • فیش واریزی وجه مربوطه به حساب شرکت سیمان هرمزگان (در ادامه ارائه شده )
تغییر زبان