مدارک لازم برای شرکتهای عمرانی و پروژه ها

مدارک لازم برای شرکتهای عمرانی و پروژه ها

  • درخواست کتبی
  • تصویر شناسنامه و دوطرف کارت ملی متقاضیان حقیقی و صاحبان امضاء در روزنامه رسمی (برای اشخاص حقوقی)
  • آگهی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات آدرس و صاحبان امضاء در روزنامه رسمی (برای اشخاص حقوقی)
  • کپی خلاصه پیمان ( صفحاتی که شامل اطلاعات کارفرما و پیمانکار ، مدت کار، محل کار و … باشد)
  • آدرس کامل و شماره تماس و کدپستی متقاضی
  • قرارداد یا معرفی نامه کتبی موسسه حمل و نقل از پایانه بار بندرخمیر (لیست موسسات در ادامه ارائه شده)
  • فیش واریزی وجه مربوطه به حساب شرکت سیمان هرمزگان (در ادامه ارائه شده )
تغییر زبان