مدارک لازم برای تولید کنندگان فرآورده های بتنی

مدارک لازم برای تولید کنندگان فرآورده های بتنی

  • درخواست کتبی با ذکر مقدار خرید

  • تصویر شناسنامه و دوطرف کارت ملی متقاضیان حقیقی و صاحبان امضاء در روزنامه رسمی (برای اشخاص حقوقی)

  •  آگهی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات آدرس و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی

  •  تصویر پروانه بهره برداری از مراجع ذیربط (صنعتی یا صنفی)

  •  آدرس کامل و شماره تماس و کدپستی متقاضی

  • قرارداد یا معرفی نامه کتبی موسسه حمل و نقل از پایانه بار بندرخمیر (لیست موسسات در ادامه ارائه شده)

  •  فیش واریزی وجه مربوطه به حساب شرکت سیمان هرمزگان (در ادامه ارائه شده )

تغییر زبان