سیمان پرتلند تیپ II

سیمان پرتلند تیپ II

این تیپ سیمان زمانیکه احتمال نفوذ آرام سولفات وجود دارد، به کار برده می شود و آنجا که غلظت سولفات در آبهای زیرزمینی از حد معمول اندکی بالاتراست، همچون ساختار زهکشی عمل می کند.

سیمان تیپ II معمولاً در مقایسه با تیپ I گرمای کمتری تولید می کند. با این گرمای معتدل هیدراسیون سیمان تیپ II می تواند در حجم زیادی مورد استفاده قرار گیرد، از قبیل ساخت پایه های پلها، مرزبندی ها و سد بندی ها. کیفیت مطلوب این سیمان به نوعی است که حتی کارکردن با آن در هوای گرم نیز باعث کاهش دما می گردد. مشخصات شیمیایی و فیزیکی این سیمان به شرح زیر است:

ترکیب شیمیایی
(%) (%)
Max Min Max Min
Silicon Dioxide SiO۲ ۲۰.۵۰ ۲۲.۰ Insoluble Residue I.R. ۰.۱۰ ۰.۷۰
Aluminium Oxide Al۲O۳ ۴.۶۰ ۵.۳۰ Free Lime Free CaO ۰.۷۰ ۱.۴۰
Ferric Oxide Fe۲O۳ ۳.۵۰ ۴.۰۰ Lime Saturation Factor LSF ۹۲.۰ ۹۷.۰
Calcium Oxide CaO ۶۳.۰۰ ۶۵.۰۰ Silica Module SiM ۲.۴۰ ۲.۶۰
Magnesium Oxide MgO ۱.۵۰ ۲.۵۰ Alomina Module AlM ۱.۲۰ ۱.۴۰
Sulphur Trioxide SO۳ ۱.۵۰ ۲.۵۰ Tricalcium Silicate C۳S ۵۰.۰۰ ۶۰.۰۰
Potassium Oxide K۲O ۰.۵۰ ۰.۷۰ Dicalcium Silicate C۲S ۱۵.۰۰ ۲۵.۰۰
Sodium Oxide Na۲O ۰.۳۰ ۰.۵۰ Tricalcium Aluminate C۳A ۵.۰۰ ۸.۰۰
Loss on Ignition L.O.I ۱.۰۰ ۲.۵۰ Tetracalcium Alumino Ferrite C۴AF ۱۰.۰۰ ۱۲.۰۰

 

مشخصات فیزیکی
Min Max
Fineness Blaine test (cm۲/g) ۲۹۰۰ ۳۲۰۰
Expansion Autoclave (%) ۰.۰۵ ۰.۱۶
Setting time: Initial (minute) ۱۲۰ ۱۶۰
Final (minute) ۱۷۰ ۳۱۰
Compressive Strenght: After ۳ days (kg/cm۲) ۲۰۰ ۲۵۰
After ۳ days (kg/cm۲) ۲۷۰ ۳۲۰
After ۳ days (kg/cm۲) ۳۵۰ ۴۲۰

 

[(LSF=۱۰۰×CaO/[(۲.۸×SiO۲)+(۱.۱۸×Al۲O۳)+(۰.۶۵×Fe۲O۳

(C۳S=(۴.۰۷۱×CaO)-(۷.۶×SiO۲)-(۶.۷۱۸×Al۲O۳)-(۱.۴۳×Fe۲O۳)-(۲.۸۵۲×SO۳

(C۲S=(۲.۸۶۷×SiO۲)-(۰.۷۵۴×C۳S

(C۳A=(۲.۶۵×Al۲O۳)-(۱.۶۹۲×Fe۲O۳

(C۴AF=(۳.۰۴۳×Fe۲O۳

تغییر زبان