سهامداران شرکت سیمان هرمزگان

درصد سهام
سهامداران شرکت سیمان هرمزگان
رديف
86.73
        شركت مديريت سرمايه گذاري اميد 
۱
2.70 شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان 
۲
2.28 شرکت گروه توسعه اقتصادی رستا 
۳
2.22 شركت مديريت سرمايه گذاري بانك مسكن 
۴
1.31
    بانك تجارت 
۵
4.76 ساير اشخاص حقيقي و حقوقي
۶
100
تغییر زبان