سهامداران شرکت سیمان هرمزگان

 

درصد سهام
سهامداران شرکت سیمان هرمزگان
رديف
83.86
        شركت مديريت سرمايه گذاري اميد 
۱
2.70 شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان 
۲
2.28 شرکت گروه مالی بانک مسکن 
۳
2.22 شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن
۴
1.31     بانك تجارت 
۵
1.02 شرکت گروه توسعه اقتصادی رستا
۶
6.61 ساير اشخاص حقيقي و حقوقي
۷
100
تغییر زبان