16 فروردین, 1401

آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای کلیه عملیات مربوط به استخراج، بارگیری و حمل از معادن شرکت سیمان هرمزگان

آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای کلیه عملیات مربوط به استخراج، بارگیری و حمل از معادن شرکت سیمان هرمزگان منتشر شد.

شرکت سیمان هرمزگان(سهامی عام) درنظر داردحفاري،آتشباري، استخراج،آماده سازي، بارگيري و حمل حدود چهار میلیون تن در سال سنگ از معادن کارخانه و دپوهاي مجاورکارخانه واقع در شهرستان بندرخمیر – کیلومتر 4 جاده بندرلنگه در طی یک سال را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه متقاضیان ذیصلاح و اشخاص حقوقی که دارای توان فنی ، تجهیزاتی ، اجرایی و مالی مناسب جهت انجام عملیات فوق می‌باشند ، دعوت به عمل می آید جهت آگاهی و دریافت اسناد ارزیابی کیفی به سایت شرکت مراجعه و اسناد ارزیابی را دریافت نمایند .

الف ) کارفرما : شرکت سیمان هرمزگان

ب ) نوع مناقصه :عمومی دو مرحله ای

ج ) موضوع ارزیابی : شناسایی پیمانکار ذیصلاح جهت حفاري،آتشباري، استخراج،آماده سازي، بارگيري و حمل حدود چهار میلیون تن سنگ از معادن.

د ) محل اجرای قرارداد:  استان هرمزگان ، بندر خمیر ، کیلومتر 4 جاده بندر لنگه ،کارخانه سیمان هرمزگان .

ر ) مدت زمان دریافت اسناد و تحویل مدارک ارزیابی مناقصه گران : آخرین مهلت جهت ارائه مدارک مربوط به ارزیابی مناقصه گران ، پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخ 1401/01/21 می باشد.

ز ) کلیه مدارک تحویلی به مناقصه گزار، می بایست در یک حلقه CD یا DVD به صورت فایل های مجزا با فرمت PDFاسکن گردیده و به همراه دستورالعمل ارزیابی ( دستورالعمل به صورت فیزیکی و مهر و امضاء شده ) ارائه گردد.

* سایر موارد که می بایست مدنظر شرکت کنندگان در ارزیابی و مناقصه قرار گیرد :

1 . توانائی ارائه ضمانتنامه بانکی و یا چک شرکتی و یا واریز نقدی به حساب مناقصه گزار بابت تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 000 ،000 ،000 ،25ریال (بیست و پنج میلیارد ریال).

2 . توانائی ارائه ضمانتنامه بانکی ” بابت انجام تعهدات ” به میزان 10 % ( ده درصد ) مبلغ کل قرارداد طبق ضوابط کارفرما ( در صورت برنده شدن )

3 . به پیشنهادهای مشروط ، مبهم ، ناقص و یا مغایر باشرایط مندرج در اسناد و مدارک و پیشنهاد هایی  که پس از مهلت مقرر دریافت گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

4 . کسب حداقل امتیاز تعیین شده در ارزیابی کیفی ، جهت دعوت در مناقصه فوق الذکر الزامی است .

5 . هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد .

6 . شرکت سیمان هرمزگان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز ومختارمی باشد.

7- نشانی تحویل مدارک ارزیابی مناقصه گران :

الف : تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شهید سنجابی ( بهروز سابق )، بـالاتر از میـدان مینـا پـلاك 37 شرکت سیمان هرمزگان – دفترمعاونـت بازرگانی – شماره تماس : 22904985 امور قراردادها – داخلی 318

ب- استان هرمزگان، شهرستان بندرخمير، كيلومتر 4 جاده بندرلنگه، كارخانه سيمان هرمزگان، واحد تداركات

ج- سایت شرکت به نشانی : www.Hormozgancement.com

شرکت سیمان هرمزگان

 

دستور-العمل-ارزیابی-فراخوان-مناقصه-انتخاب-پیمانکار-معدن

, , , , , ,
تغییر زبان