اعضای هیات مدیره شرکت سیمان هرمزگان


مهدی آقابیگی
مدیرعامل و عضو هیات مدیره
ایمیل
عبدالحمید آل یمین
نایب رئیس هیات مدیره
ایمیل
سید محمود فاطمی عقدا
رئیس هیات مدیره
ایمیل
محمد فیروزی
عضو هیات مدیره
ایمیل
زاید ملایی
عضو هیات مدیره
Email

تغییر زبان