اعضای هیات مدیره شرکت سیمان هرمزگان


مهدی باشتی
مدیرعامل و عضو هیات مدیره

دکترای مدیریت تکنولوژی

ایمیل
حسین فاتح
رئیس هیات مدیره
ایمیل
محمدعلی مداحی
نایب رئیس هیات مدیره
ایمیل
حسین احمدی
عضو هیات مدیره
ایمیل
زاید ملایی
عضو هیات مدیره
Email

تغییر زبان