اعضای هیات مدیره شرکت سیمان هرمزگان

منصور نجفی
مدیرعامل و عضو هیات مدیره
ایمیل
سید علی حسینی
نایب رئیس هیات مدیره
ایمیل
سید محمود فاطمی عقدا
رئیس هیات مدیره
ایمیل
محمد فیروزی
عضو هیات مدیره
ایمیل
زاید ملایی
عضو هیات مدیره
Email