اعضای هیات مدیره شرکت سیمان هرمزگان


مهدی باشتی
مدیرعامل و عضو هیات مدیره

دکترای مدیریت تکنولوژی

ایمیل
حسین فاتح
نایب رئیس هیات مدیره
ایمیل
حسین کاظمی
رئیس هیات مدیره
ایمیل
سید هوشنگ خلفوندی
عضو هیات مدیره
ایمیل
زاید ملایی
عضو هیات مدیره
Email

تغییر زبان