اعضای هیات مدیره شرکت سیمان هرمزگان


مهدی آقابیگی
مدیرعامل و عضو هیات مدیره
ایمیل
عبدالحمید آل یمین
نایب رئیس هیات مدیره
ایمیل
سید هوشنگ خلفوندی
رئیس هیات مدیره
ایمیل
حسین فاتح
عضو هیات مدیره
ایمیل
زاید ملایی
عضو هیات مدیره
Email

تغییر زبان