اعضای هیات مدیره شرکت سیمان هرمزگان


مهدی باشتی
مدیرعامل و عضو هیات مدیره

دکترای مدیریت تکنولوژی

ایمیل
حسین فاتح
رئیس هیات مدیره
ایمیل
محمدعلی مداحی
نایب رئیس هیات مدیره
ایمیل
مهرداد ابراهیمی
عضو هیات مدیره

دکترای حقوق بین الملل

ایمیل
حسین احمدی
عضو هیات مدیره
ایمیل

تغییر زبان