اعضای هیات مدیره شرکت سیمان هرمزگان


مهدی باشتی
مدیرعامل و عضو هیات مدیره

دکترای مدیریت تکنولوژی

ایمیل
داریوش بذری
رئیس هیات مدیره

دکترای حسابداری

ایمیل
محمدحسین ایرانمنش
نایب رئیس هیات مدیره

دکترای مدیریت

ایمیل
مهرداد ابراهیمی
عضو هیات مدیره

دکترای حقوق

ایمیل
محمدعلی مداحی
عضو هیات مدیره

کارشناسی ارشد مدیریت

ایمیل

SWITCH THE LANGUAGE