25 خرداد, 1398

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت سیمان هرمزگان

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای جهت تهیه و طبخ غذای پرسنل کارخانه، نسبت به شناسائی و ارزیابی کیفی پیمانکاران دارای توان فنی، اجرایی و مالی متعلق به کارخانه شرکت سیمان هرمزگان منتشر شد.

شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام) درنظر دارد به منظور تهیه و طبخ غذای پرسنل کارخانه ، نسبت به شناسائی و ارزیابی کیفی پیمانکاران دارای توان فنی، اجرایی و مالی اقدام نماید . لذا از کلیه متقاضیان ذیصلاح و اشخاص حقوقی که دارای توان فنی، مالی و اجرایی جهت انجام عملیات فوق می‌باشند، دعوت به عمل می آید جهت آگاهی و دریافت اسناد ارزیابی کیفی به آدرس ذیل مراجعه و پس از ارائه معرفینامه، اسناد ارزیابی را دریافت نمایند .

الف ) کارفرما : شرکت سیمان هرمزگان

ب ) نوع مناقصه : عمومی دو مرحله ای

ج ) موضوع ارزیابی : شناسایی پیمانکار تهیه و طبخ غذای پرسنل کارخانه

د ) محل اجرای قرارداد:  استان هرمزگان، بندر خمیر، کیلومتر 4 جاده بندر لنگه، کارخانه سیمان هرمزگان

ر ) مدت زمان دریافت اسناد و تحویل مدارک ارزیابی مناقصه گران : آخرین مهلت جهت ارائه مدارک مربوط به ارزیابی مناقصه گران، پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخ 02/04/1398 می باشد.

* سایر موارد که می بایست مدنظر شرکت کنندگان در ارزیابی و مناقصه قرار گیرد :

  1. توانائی ارائه ضمانتنامه بانکی ” بابت تضمین شرکت در مناقصه ” به مبلغ حدود  4.000.000.000 ریال ( حدود چهار میلیارد ریال )
  2. توانائی ارائه ضمانتنامه بانکی ” بابت اجرای تعهدات ” به میزان 10 % ( ده درصد ) مبلغ کل قرارداد طبق ضوابط کارفرما ( در صورت برنده شدن )
  3. به پیشنهادهای مشروط، مبهم، ناقص و یا مغایر باشرایط مندرج در اسناد و مدارک و پیشنهاد هایی که پس از مهلت مقرر دریافت گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
  4. کسب حداقل امتیاز تعیین شده در ارزیابی کیفی، جهت دعوت در مناقصه فوق الذکر الزامی است .
  5. هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد .
  6. شرکت سیمان هرمزگان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.

نشانی کارفرما جهت دریافت اسناد و تحویل مدارک ارزیابی مناقصه گران :

  • دفتر مرکزی : تهران ، بلوار میرداماد ، میدان مادر، خیابان بهروز، بـالاتر از میـدان مینـا پـلاك 37– شرکت سیمان هرمزگان – دفتر معاونـت بازرگانی –  تلفن : 22921628-021
  • کارخانه : استان هرمزگان – بندر خمیر – کیلومتر ۴ جاده بندر لنگه – دفتر تدارکات کارخانه – تلفن : 3237002-0763

 

شرکت سیمان هرمزگان

(سهامی عام)

, , , ,
تغییر زبان