17 اردیبهشت, 1398

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه اکتشاف معادن سیمان هرمزگان

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه اکتشاف معادن سیمان هرمزگان جهت تهیه طرح های بهره برداری، تهیه گزارش اکتشاف تفصیلی و تهیه نقشه های ژئو شیمیایی از معادن مارل و آهک متعلق به کارخانه این شرکت منتشر شد.

شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام) درنظر دارد به منظور تهیه طرح های بهره برداری، تهیه گزارش اکتشاف تفصیلی و تهیه نقشه های ژئو شیمیایی از معادن مارل و آهک متعلق به کارخانه این شرکت ، نسبت به شناسائی و ارزیابی کیفی پیمانکاران دارای توان فنی ، اجرایی و مالی اقدام نماید . لذا از کلیه متقاضیان ذیصلاح و اشخاص حقوقی که دارای توان فنی ، تجهیزاتی و اجرایی جهت انجام عملیات فوق می‌باشند ، دعوت به عمل می آید جهت آگاهی و دریافت اسناد ارزیابی کیفی به آدرس ذیل مراجعه و پس از ارائه معرفینامه ، اسناد ارزیابی را دریافت نمایند .

الف ) کارفرما : شرکت سیمان هرمزگان

ب ) نوع مناقصه : عمومی دو مرحله ای

ج ) موضوع ارزیابی : شناسایی پیمانکار ذیصلاح جهت انجام کلیه عملیات تهیه طرح های بهره برداری ، تهیه گزارش اکتشاف تفصیلی و تهیه نقشه های ژئو شیمیایی از معادن مارل و آهک کارخانه این شرکت

د ) محل اجرای قرارداد:  استان هرمزگان ، بندر خمیر ، کیلومتر 4 جاده بندر لنگه ،کارخانه سیمان هرمزگان

ر ) مدت زمان دریافت اسناد و تحویل مدارک ارزیابی مناقصه گران : آخرین مهلت جهت ارائه مدارک مربوط به ارزیابی شرکت‌کنندگان در مناقصه اکتشاف معادن سیمان هرمزگان ، پایان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 25/02/1398 می باشد.

*  سایر موارد که می بایست مدنظر شرکت کنندگان در ارزیابی و مناقصه قرار گیرد :

1 . توانائی ارائه ضمانتنامه بانکی ” بابت تضمین شرکت در مناقصه ” به مبلغ 1.000.000.000 ریال ( یک میلیارد ریال )

2 . توانائی ارائه ضمانتنامه بانکی “بابت اجرای تعهدات” به میزان 10 % ( ده درصد ) مبلغ کل قرارداد طبق ضوابط کارفرما ( در صورت برنده شدن )

3 . به پیشنهادهای مشروط ، مبهم ، ناقص و یا مغایر با شرایط مندرج در اسناد و مدارک و پیشنهادهایی  که پس از مهلت مقرر دریافت گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

4 . کسب حداقل امتیاز تعیین شده در ارزیابی کیفی ، جهت دعوت در مناقصه فوق الذکر الزامی است .

5 . هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

6 . شرکت سیمان هرمزگان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد .

نشانی کارفرما جهت دریافت اسناد و تحویل مدارک مناقصه گران ارزیابی کیفی مناقصه اکتشاف معادن سیمان هرمزگان : تهران ، بلوار میرداماد ، میدان مادر ، خیابان بهروز ، بـالاتر از میـدان مینـا پـلاك 37 – شرکت سیمان هرمزگان – دفتر معاونـت بازرگانی – تلفن : 22921628-021

شرکت سیمان هرمزگان

, , , ,
تغییر زبان