سیمان هرمزگان
 
ENGLISH|Login
خانه هرمزگان
محصولات شركت سيمان هرمزگان
محصولات شركت سيمان هرمزگان
صفحه اصلي > محصولات > سيمان پرتلند تيپ I
 
 
سيمان پرتلند تيپ I-425
سيمان تيپ I براي مصارف عمومي آنجا كه مشخصات ويژه اي براي سيمان يا بتن در نظر نباشد، به كار برده مي شود. به عنوان مثال نفوذ سولفات از خاك يا آب و يا آنجا كه گرماي هيدراسيون در اثر گيرش بتن مسأله ساز مي شود. اين تيپ سيمان عمدتاً در ساخت پياده روها و گذرگاهها، تهيه بتن مسلح، كارهاي ساختماني، پل سازي، راه آهن، تانك و مخازن آب، فاضلابها، كانال كشيها و واحدهاي ساختماني، به كار مي رود. مشخصات شيميايي و فيزيكي اين سيمان به شرح زير است:
  
 
 
 
تركيب شيميايي
 
 
(%)
 
 
 
(%)
 
 
MIN
MAX
 
 
 
MIN
MAX
 Silicon Dioxide    
SiO2
20.50
22.00
Insoluble Residue
I.R.
0.10
0.70
 Aluminium Oxide  
Al2O3
4.60
5.40
Free Lime
Free CaO
0.70
1.40
 Ferric Oxide        
Fe2O3
3.50
4.00
Lime Saturation Factor
 LSF
92.0
97.0
 Calcium Oxide    
CaO
63.00
65.00
Silica Module
 SiM
2.40
2.60
 Magnesium Oxide
MgO
1.50
2.50
Alomina Module
AlM
1.20
1.50
 Sulphur Trioxide  
SO3
1.50
2.50
Tricalcium Silicate
C3S
50.00
60.00
 Potassium Oxide
K2O
0.50
0.70
Dicalcium Silicate
C2S
15.00
25.00
 Sodium Oxide    
Na2O
0.30
0.50
Tricalcium Aluminate
C3A
5.00
9.00
 Loss on Ignition 
L.O.I
0.60
1.00
Tetracalcium Alumino Ferrite
C4AF
10.00
12.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مشخصات فيزيكي
 
 
 
 
 
 
MIN
MAX
 
Fineness 
Blaine test
(cm2/g)
3000
3300
 
Expansion
Autoclave
(%)
0.05
0.16
 
Setting time:
Initial
(minute)
120
160
 
Final
(minute)
170
310
 
Compressive Strenght:
After 2 days
(kg/cm2)
200
250
 
After3 days
(kg/cm2)
250
300
 
After 7 days
(kg/cm2)
300
350
 
Aftre 28 days
(kg/cm2)
425
500
 
 
LSF=100×CaO/[(2.8×SiO2)+(1.18×Al2O3)+(0.65×Fe2O3)]
C3S=(4.071×CaO)-(7.6×SiO2)-(6.718×Al2O3)-(1.43×Fe2O3)-(2.852×SO3)
C2S=(2.867×SiO2)-(0.754×C3S)
C3A=(2.65×Al2O3)-(1.692×Fe2O3)
C4AF=(3.043×Fe2O3)

 

1393/11/11 تاریخ:

 :واحد بازرگانی و فروش
 
Powered by DorsaPortal