سیمان هرمزگان
 
ENGLISH|Login
خانه هرمزگان
شرح مطلب
صاحبان سهام   

 

درصد سهام
نام شركت
رديف
83.1
        شركت مديريت سرمايه گذاري اميد 
1
4.1
شركت سرمايه گذاري سپه 
2
2.9
    بانك تجارت 
3
2.7
شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي نفت 
4
2.4
شركت مديريت سرمايه گذاري بانك مسكن 
5
1.2
شركت سرمايه گذاري توسعه ملي 
6
3.5
ساير اشخاص حقيقي و حقوقي 
7
100

 :واحد بازرگانی و فروش
 
Powered by DorsaPortal